فرماندار پاوه: نودشه از مهمترین ظرفیت های گردشگری استان کرمانشاه است