بسیج برنامه های گسترده ای برای همدلی با دولت دارد / ایجاد 100 هزار فرصت شغلی در کشور