21 میلیون 500 هزار نفر جمعیت روستایی کشور /روستائیان همیشه به نسل آینده خود بدهکار هستند