عجیب ترین پل جهان با شباهت زیاد به ترن های هوایی /فیلم