مجمع نمایندگان قزوین به منظور بررسی وضعیت آب تشکیل جلسه داد