انتخابات هئیت مدیره مجمع عمومی خانه مطبوعات استان زنجان برگزار شد