حمله 100هزار هوادار افغانستانی به تیم ملی ژاپن در آزادی!