تجلیل حضرت آیت الله صافی گلپایگانی از شخصیت شیخ فضل ...