مسؤولان پایبندی خود را به منشور کارگزاران نظام اسلامی حفظ کنند