آمارگیری از مبدا - مقصد خودروهای باربری و مسافری در شاهرود آغاز شد