طراحی لباس عملياتی و ستادی در دستور كار اورژانس كشور