شهردار تهران:سید محمود دعائی هیچ‌گاه از اعتدال و انصاف عبور نکرد