اعتراف کفاشیان:می خواستیم قرارداد کروش را فسخ کنیم!