حضرت آیت الله سبحانی: علما با طرح و بررسی مسائل اطراف ...