مخالفان ایران در حال خوشگذارانی در کشورهای غربی هستند