گزارش تمرین پرسپولیس/ سردی هوا، جلسه کادرفنی و بازیکنان را به رختکن منتقل کرد