معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی:الگوی ایران اسلامی بی نظیر است