توسعه فرهنگ اسلامی تفرقه افکنی صهیونیزم را خنثی می کند