انگلیس به جای نسخه پیچیدن برای سایر کشورها، فکری برای نقض حقوق بشر در کشور خود کند