پروژه الماس خاورمیانه رویدادی بزرگ درحوزه گردشگری مازندران است