تخصیص یک میلیارد ریال برای ساماندهی بوستان ورودی فاروج