ثابت قدم:خط ویژه اتوبوس رشت و پروژه پیاده‌ راه‌سازی به زودی اجرایی می شود