ولایتی: علم نجوم باید بروزرسانی شود/ علم نجوم رایج ...