سردار سلامي: تيم مذاکره‌کننده درپي تکرار ادبيات آمريکا مذاکرات را ترک کند