بخش های جدید بیمارستان امام خمینی (ره) جیرفت افتتاح شد