(تصاویر) تجمع معلمان مقابل آموزش و پرورش خراسان رضوی