ایجاد جان پناه در قله برف انبار/ توسعه رشته سنگ نوردی در قم