فروش گوشت خوک در سوپر مارکت/ فروشنده متخلف در اختیار قانون قرار گرفت