هیچ ارگانی درباره سبک زندگی اسلامی وظیفه خود را انجام نداده است