امروز کار تجلیل از شهدا و حفظ یاد گرامى این عزیزان یک فریضه است / امروز جوان کشور ما در معرض تهدیدهاى خ