عصبانیت خادم در روز حمایت معلمان ایرانی از آزادکاران