ابراهیمی‌ترکمان: فرهنگ ایران و عراق مشحون از احترام به کرامت انسانی است