علمای اسلام با افزایش تعامل مانع از گسترش تروریسم شوند