برخي با خصومت ها و تحليل هاي شخصي ،اسلام را تضعيف مي کنند/طرح‎گزينه‎نظامي مسخره است