پاسخ ابهامات مطرح شده در مورد سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان