پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با صد عنوان کتاب چاپ اول به نمایشگاه آمد