جمعي از فرهنگيان لرستان با نماينده ولي فقيه در استان لرستان ديدار کردند