افکار شهید مطهری باید نمود بیشتری در آموزش و پرورش داشته باشد