مرکز فرهنگی عراق در تهران در هیچ زمینه‌ دیگری فعالیت نمی‌کند