روحانی به نامه‌مجمع‌روحانیون پاسخ‌داد/ پیگیری‌ ممنوع‌التصویری‌رئیس‌دولت‌اصلاحات‌از قوه‌قضا