معاون استاندار کرمان: طرح همیاران آب الگوی همدلی و همزبانی است