ایران به تایلند باخت و از راهیابی به نیمه نهایی بازماند