ایمان به خدا و اطلاعت از رهبری باعث پیروزی رزمندگان اسلام شد