سحر دولتشاهی، طناز طباطبایی، محسن کیایی، بهرام رادان، مهرداد صدیقیان در قاب تصویر