بررسی تخلفات چند ناشر در جلسه صبح فردا/ احتمال بسته شدن غرفه چند ناشر