توسعه فرهنگی، بهترین ابزار خنثی‌سازی سوء‌استفاده صهیونیسم است