ورزش های الکترونیک حالا به لطف بازارهای در حال گسترش غرب یک صنعت ۶۱۲ میلیون دلاری است