مجمع پیشکسوتان جهاد و شهادت لرستان با حضور دبیر شورای عالی امنیت آغاز بکار کرد