13 هزار میلیارد ریال برای آبیاری نوین در کشور اختصاص یافت