بانوان ایران با شکست مقابل تایلند از صعود بازماندند